Home » Project » » ĐẠI HỌC FULBRIGHT

FULBRIGHT- trường đại học mang tầm đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam đã chính thức hoạt động vào mùa thu năm nay. Một trường đại học phi lợi nhuận, độc lập đầu tiên ở Việt Nam.
FULBRIGHT University là một trong dự án mới nhất của ELEK về thực hiện hệ thống chiếu sáng và áp dụng công nghệ kết nối thông minh – SMART CONNECTED PLATFORM.

  • Location: DISTRICT 7, HO CHI MINH, VIETNAM
  • Investor: FULBRIGHT
  • Interior Design: MH ARCHITECTS
  • Lighting consultant: ELEK CO., LTD
  • Lighting supplier: ELEK CO., LTD
  • Product design: ELEK CO., LTD
  • Manufacturing: SMARTEC CO., LTD
  • SCP Lighting Control: SMARTEC CO., LTD
  • Year: 2018
Chat facebook